Giới thiệu về Chúng tôi

trò chơi trẻ em ghép hình

Chương trình Montessori cung cấp cách tiếp cận liên ngành, dựa trên khám phá để học tập. Chương trình dựa trên triết lý học tập phát triển từ niềm tin rằng trẻ em là những người học tự nhiên và việc học tập diễn ra tốt nhất trong một môi trường được nuôi dưỡng, chuẩn bị để thúc đẩy sự tìm hiểu hợp tác tự phát. Phương pháp giảng dạy phát triển từ triết lý này nuôi dưỡng trẻ cảm giác an toàn, tự tin và độc lập, giúp trẻ phát triển thành những người tôn trọng và quan tâm đến bản thân, người khác, môi trường và mọi sự sống.

Tìm ra thêm về triết lý và chương trình Montessori.