Lila Ross (Giáo viên Tiểu học Thượng)

RossLila Ross đã tham gia APS vào năm 2011. Cô đã có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiểu học theo hình thức truyền thống hơn và 17 năm giảng dạy trong các lớp học Montessori tiểu học. Năm đầu tiên của cô tại Drew, cô đã giúp bắt đầu một lớp học tiểu học mới, sau đó chuyển sang chương trình tiểu học trong 4 năm. Kể từ năm 2016, cô đã tận hưởng niềm vui khi kết nối lại với chương trình tiểu học. Trong tất cả những năm của cô ấy với chương trình Montessori tại APS cô ấy đã là một người ủng hộ mạnh mẽ cho khoa học sự sống thông qua dự án Monarch Butterfly.