Thông tin vận tải

Học sinh theo học MPSA sẽ được đón và đưa về qua các Trạm dừng Trung tâm được chỉ định. Nếu họ là học sinh hiện có, phụ huynh có thể đăng nhập Vue cha để tìm thông tin về Trạm dừng Trung tâm của họ. Sinh viên mới không có tùy chọn đó và do bảo mật nên không thể đăng. Danh sách các điểm dừng và hai maps với các vị trí có thể được tìm thấy trong văn phòng. Học sinh sẽ được chỉ định một Điểm dừng Trung tâm, và thời gian đón và trả khách sẽ được bao gồm trong thư vận chuyển của họ.