Liên hệ Chúng tôi

Số chính: 703-228-8871

Tham dự: 703-228-2037

Số fax: 703-486-8971

Địa chỉ Văn phòng Lễ tân:
701 S. Tây Nguyên St.
Arlington, VA 22204

Clinic

Y tá Y tế Công cộng: Sohilah Soliman, RN
703-228-8809
ssoliman@arlingtonva.us

Phụ tá phòng khám: Jenniffer Booth-Mericle
703-228-8811
jbooth-mericle@arlingtonva.us