Trợ giúp công nghệ

Video hướng dẫn này chỉ cho học sinh và phụ huynh cách:Video trợ giúp kỹ thuật của Reeser

  • liên hệ với cô Reeser qua điện thoại
  • liên hệ với cô Reeser qua email
  • xác định vị trí các bài học SEL trước đây có thể đã bị bỏ lỡ vì vắng mặt hoặc các vấn đề kỹ thuật
  • xác định vị trí các hoạt động tạp chí SEL là tùy chọn
  • tìm hiểu và thực hành chánh niệm
  • gửi cho cô Reeser một tin nhắn nói rằng một học sinh muốn gặp cô ấy để thảo luận về một vấn đề