Họp hội đồng nhà trường

Chương trình nghị sự và thông tin cơ bản cho các cuộc họp của Hội đồng trường được đăng trên BoardDocs vì chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi.

  • Truy cập vào Họp hội đồng nhà trường trang web cho một danh sách của tất cả các cuộc họp sắp tới.
  • Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể được xem trực tuyến hoặc trên Kênh Comcast 70 hoặc Kênh 41 của Verizon.
  • Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Văn phòng Hội đồng Trường theo số 703-228-6015 hoặc school.board @apsva.us

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc:

Địa Chỉ

Phòng hội đồng Syphax 256-258 Đại học Washington, Arlington, VA 22204 + Google Map