Diễu hành ô tô lớp 5

Xin chúc mừng các học sinh lớp 5 tuyệt vời của chúng tôi! Chúng tôi dành cho bạn những lời chúc tốt đẹp nhất! Đọc thêm để xem hình ảnh từ cuộc diễu hành.